शिक्षक सेवा आयोग, प्राथमिक तह, तृतीय श्रेणीको अन्‍तर्वार्ता तालिका तथा अन्तर्वार्तामा उम्मेदवारहरुले ल्याउनुपर्ने कागजपत्रहरु

शिक्षक सेवा आयोग, प्राथमिक तह, तृतीय श्रेणीको अन्‍तर्वार्ता तालिका तथा अन्तर्वार्तामा उम्मेदवारहरुले ल्याउनुपर्ने कागजपत्रहरु

Additional Documents
S.N Title View Download
1 अन्तर्वार्तामा उम्मेदवारहरुले ल्याउनुपर्ने कागजातहरु र अन्य जानकारी View item
2 शिक्षक सेवा आयोग अन्‍तर्वार्ता तालिका View item