निम्न माध्यमिक तहकाे स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र वितरण सम्वन्धी सूचना

निम्न माध्यमिक तहकाे स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र वितरण सम्वन्धी सूचना

Additional Documents
S.N Title View Download
1 नि.मा.वि लाइसेन्स View item
2 निवेदनको ढाँचा View item
3 संशोधनको ढाँचा View item